നബിദിനാഘോഷം

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : ഉമര്‍ ബ്നു അലി അല്‍ഫാകിഹാനി

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

നബിദിനാഘോഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിലെ മതവിധികളും അതേകുറിച്ചുള്ള സംശയനിവാരണവും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം