ദുല്‍ ഹജ്ജ് മാസത്തിലെ തുടക്കത്തില്‍ എട്ട് നോമ്പുകള്‍ അനുഷ്ഠിക്കല്‍

വിേശഷണം

ദുല്‍ ഹജ്ജ് മാസത്തിലെ തുടക്കത്തില്‍ എട്ട് നോമ്പുകള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം