ഹജ്ജിലെ പിഴവുകള്‍ക്കുള്ള പ്രായശ്ചിതം

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്‘വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം