ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പുണ്യകര്‍മ്മത്തിനുള്ള സീസണായി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച പ്രസ്തുത ദിനങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം