ജന്‍മ ദിനത്തിലെ സല്‍ക്കാരം

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ്

പ്രസാധകർ:

www.islomovozi.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ജന്‍മ ദിനത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫത്’വ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം