പാശ്ചാതാ‍പത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും തെറ്റുചെയ്താല്‍

വിേശഷണം

പാശ്ചാതാ‍പത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും തെറ്റുചെയ്താല്‍ ആദ്യത്തെ തൌബ നിഷ്ഫലമാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് മറുപടി പറയുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം