വാലന്‍റയ്ന്‍ ദിനം

വിേശഷണം

വാലന്‍റയ്ന്‍ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം