പ്രവാചകനിന്ദയില്‍ മുസ്ലിമിന്‍റെ നിലപാറ്റ്

വിേശഷണം

പാശ്ചാത്യരുടെ പ്രവാചക നിന്ദയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം