അഹ്’ലുല്‍ സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ‍‘അത്തിന്‍റെ പ്രധാന അടയാളങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം