ഇസ്ലാമിക ഗവേഷകന്‍

ഇസ്ലാമിക ഗവേഷകന്‍

വിേശഷണം

ലോകത്തിലെ അഞ്ച് മില്യന്‍ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും നമസ്കാര സമയം, ഖിബ്’ല എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനും പള്ളികളും ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രങ്ങളും കണ്ടെത്താനുമുള്ള സംവിധാനം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം