‘റമദാന്‍ ൧൪൩൧ ’സൌഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള പാത’ വിജ്ഞാന മത്സരം’ സമ്മാന ജേതാക്കള്‍

വിേശഷണം

റമദാന്‍ ൧൪൩൧ല് ’സൌഭാഗ്യത്തിലെക്കുള്ള പാത’ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി റബ്‘വ ഇസ്ലാമിക് സെന്റര്‍, റിയാദ് നടത്തിയ ദേശീയ വൈജ്ഞാനിക മത്സരത്തില്‍, നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സമ്മാനാര്ഹരായാവരുടെയും, നൂറു ശതമാനം മാര്ക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയവരുടെയും പേരുകള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം