വിേശഷണം

റമദാന്‍ ൧൪൩൧ല് ’സൌഭാഗ്യത്തിലെക്കുള്ള പാത’ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി റബ്‘വ ഇസ്ലാമിക് സെന്റര്‍, റിയാദ് നടത്തിയ ദേശീയ വൈജ്ഞാനിക മത്സരത്തില്‍, നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സമ്മാനാര്ഹരായാവരുടെയും, നൂറു ശതമാനം മാര്ക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയവരുടെയും പേരുകള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം