വിേശഷണം

’മുഹമ്മദ്‌ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി നിന്ദ, ഭീകരത’ എന്ന കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റമദാന്‍ ൧൪൩൨ റബ്വ ജാലിയാത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച വിജ്ഞാന പരീക്ഷയില്‍ സമ്മാനാര്‍ഹാരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്.

വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം