വിേശഷണം

സൗദി അറേബ്യയുടെ വാര്‍ത്താവിതരണ-വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയ മേര്‍പ്പെടുത്തിയ ഇ-കല്‍ചര്‍ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഇസ്ലാമിക വെബ്സൈറ്റിനുള്ള "ഡിജിറ്റല്‍ പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ്‌ അവാര്‍ഡിന്ന് ഇസ്ലാംഹൗസ്‌.കോം അര്‍ഹമായി. ഇസ്ളാംഹൌസ് വെബ്സൈറ്റ് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്’ ഈ അവാര്ഡ് ലഭിക്കുന്നത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം