വിേശഷണം

’ഇസ്ലാം സത്യമാര്ഗ്ഗം’ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി 1434 റമദാനില് നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ സമ്മാനാർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്. സമ്മാനാർഹരായ എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരന്മാര്ക്കും റബ്’വ കാൾ & ഗൈഡൻസ് ഓഫീസിന്റെ അഭിനന്ദനങൾ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം