ശൈഖ് ബകര്‍ ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് അബൂസൈദിന്‍റെ മരണം

തയ്യാറാക്കിയത് : ശംശുദ്ദീന്‍ ദര്‍ഗാമി

വിേശഷണം

ഹിജ്’റ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുഹറമാസത്തില്‍ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് പ്രഗല്‍ഭ പണ്ഡിതന്‍ ശൈഖ് ബകര്‍ ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് അബൂസൈദിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവായ അദ്ദേഹം പണ്ഡിതസഭയിലെയും ഫത്’വാ ബോര്‍ഡിലെയും അംഗമായിരുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം