വിേശഷണം

’എന്ത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ?’ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി 1435 റമദാനിൽ നടന്ന പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട്‌. എല്ലാ വിജയികൾക്കും റബ്’വ മക്തബുദ്ദഅവയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം