"ഖുര്‍ആന്‍ അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതം" എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റബുവ ഇസ്ലാമിക് സെന്റെര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമദാന്‍ വൈജ്ഞാനിക മത്സരം 2015

വിേശഷണം

"ഖുര്‍ആന്‍ അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതം" എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റബുവ ഇസ്ലാമിക് സെന്റെര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമദാന്‍ വൈജ്ഞാനിക മത്സരം 2015
https://goo.gl/rpDTGc

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം