വിേശഷണം

എണ്‍പത്തി അഞ്ചാം വയസ്സില്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച മുസ്ലിം.
പ്രായം പരിഗണിക്കാതെ സത്യാന്വോഷണം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് അതിനുള്ല മാര്‍ഗ്ഗം എളുപ്പമാകുന്നതെങ്ങിനെ എന്ന് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം