ഇസ്ലാം സമാധനത്തിന്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സമാധനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മതമാണെന്ന് സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം