തൗഹീദ്

തൗഹീദ്

വിേശഷണം

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇഹപര വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം