ഇസ്റാഉം മിഅറാജ്ഉം

ഇസ്റാഉം മിഅറാജ്ഉം

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, നബി(സ)യുടെ ഇസ്റാഉ മിഅറാജ് യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം