വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം

വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം