ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത4 , ശിക്ഷാവിധികള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത4 , ശിക്ഷാവിധികള്‍
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ശിക്ഷാവിധികള്‍ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം