ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത5 , സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത5 , സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം