ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 10, അല്ലാഹുവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 10
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ അല്ലാഹുവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം