ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 13 ,മുസ്ലിംകളും പ്രവാചകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 13
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ മുസ്ലിംകളും പ്രവാചകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം