ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 20 വിധി

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 20, വിധി
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ വിധി എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം