ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 24, ഈസാ(അ)യെ കുറിച്ച് കൃസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്ലിംകളുടെയും വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 24,
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ഈസാ(അ)യെ കുറിച്ച് കൃസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്ലിംകളുടെയും വിശ്വാസം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം