ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 29 , ആരാധന

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 29 , ആരാധന
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം