ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 32 , ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങള്‍-2

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 32 , ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങള്‍-2
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങള്‍ 2 എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം