ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്നും അതാണ് അല്ലാഹു മനുഷ്യര്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതമെന്നും മറിച്ചുള്ല മതങ്ങളൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും തളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്നു. ആത്യന്തിക സൌഭാഗ്യം ഇസ്ലാമിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം