വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ പറയുകയും അത് ജീവിതത്തിന്‍റെ സര്‍വ്വ മണ്ഢലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശമാണെന്ന് വിവരിക്കുകയും ചെയ്ത്കാ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്താല്‍ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വ്യക്തികള്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സംഭവം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം