ഇസ്ലാം എന്നാല്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ധാരാളം പോയന്‍റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇസ്ലാമിനെ യൂസുഫ് ഈസ്തസ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ജീവിത മാര്‍ഗ്ഗമായി സ്വീകരിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണെന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കുകയുെം ചെയ്യുന്നു .

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം