മതത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മതത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം
വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും മതത്തിന്‍റെ അനിവാര്യത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന യൂസുഫ് ഈശ്റ്റ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്‍റെ വീഢിയോ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം