എന്താണ് ഇസ്ലാം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകളെ പെരുമാറ്റം തന്നെ പ്രബോധനമാണെന്നും ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കണ്ടാല്‍ തന്നെ മതിയെന്നും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം