യൂസുഫ് ഈസ്തസ് എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു.

വിേശഷണം

യൂസുഫ് ഈസ്തസ് എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കൃസ്ത്യാനിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നല്കുന്ന മറുപടി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം