യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു.

യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു.

വിേശഷണം

ഒരു സ്ത്രീ യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നല്കുന്ന മറുപടിയുടെ വീഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം