ഇസ്ലാം തെളിവുകളുടെ മതം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം തെളിവുകളുടെ മതം
യൂസഫ് ഈസ്റ്റ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് ശേഷം ഒരു ടെലിവിഷന് ചാനലുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ സംഹിത തെളിവുകളുടെ പിന്പലമുള്ലതും ബുദ്ധിക്കും തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങള്ക്കും നിരക്കുന്നതാണെന്നും അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ അതിജയിക്കാവുന്ന നിയമ നിര്ദ്ദേശങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു മതവുമില്ലെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം