സാര്വ്വജനീയത -ഇസ്ലാമില്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സാര്വ്വജനീയത -ഇസ്ലാമില്
യൂസുഫ് ഈസ്തസ് ഈ വീഡിയോ പ്രഭാഷണത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്തായ വിവിധ വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. സാര്വ്വജനീയത -ഇസ്ലാമില്എന്ന ശീര്ഷകത്തിലാണ് ഈ പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം