ഇസ്ലാമിന്റെ ദര്പ്പണം ( വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് )

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ ദര്പ്പണം ( വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് )
യൂസുഫ് ഈസ്തസ് എന്ന പണ്ഢിതന് ഇംഗ്ളീഷില് ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദര മുഖങ്ങളെ ഓരോന്നായി വിവരിക്കുകന്ന വീഢിയോ, ഇഈ ഭാഗത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ ദര്പ്പണം (വിശുദ്ധ ഖുര്ആന്) നീതിബോധം എന്ന ഗുണത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം