ഇസ്ലാമിന്റെ ദര്പ്പണം ( സത്യാസത്യ വിവേചനം)

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ ദര്പ്പണം ( സത്യാസത്യ വിവേചനം)
യൂസുഫ് ഈസ്തസ് എന്ന പണ്ഢിതന് ഇംഗ്ളീഷില് ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദര മുഖങ്ങളെ ഓരോന്നായി വിവരിക്കുകന്ന വീഢിയോ, ഇഈ ഭാഗത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ ദര്പ്പണം സത്യാസത്യ വിവേചനം) നീതിബോധം എന്ന ഗുണത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം