(മാര്ഗ്ഗ ദര്ശനം)

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

(മാര്ഗ്ഗ ദര്ശനം)
യൂസുഫ് ഈസ്തസ് എന്ന പണ്ഢിതന് ഇംഗ്ളീഷില് ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദര മുഖങ്ങളെ ഓരോന്നായി വിവരിക്കുകന്ന വീഢിയോ, ഇഈ ഭാഗത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ ദര്പ്പണം ( (മാര്ഗ്ഗ ദര്ശനം)
നീതിബോധം എന്ന ഗുണത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം