അഹ്‘ല’ന് റമദാന്-1

അഹ്‘ല’ന് റമദാന്-1

വിേശഷണം

മുഅമിനും മുസ്ലിമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം , വ്രതം മുഅമിനിന്നു മാത്രം, വ്രതവും ക്ഷമയും ,കള്ളവാക്കുകളും അത്തരം പ്രവൃത്തികളും ഉപേക്ഷിക്കാത്തവന്‍ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട്‌ അല്ലാഹുവിന്‌ ഒരു കാര്യവുമില്ല.’’ റമദാനിന്റെ മഹത്വവും റമദാനിൽ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: