ഇസ്ലാമിന്റെ സൌന്ദര്യം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ യദാര്ത്ഥ സൌന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഭംഗിയും യൂസുഫ് ഈസ്തസ് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം