ഒരു കൃസ്ത്യാനിയുട ഇസ്ലംമാതാശ്ളേഷം

വിേശഷണം

പോള് വാള്കര് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ ദയനീ കഥയാണ് സഹോദരന് ജോണ് വിവരിക്കുന്നത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം