Rã-yũud a yembr zarb kibare

Courte description

Morã sõsã rã-yũuda yembr sẽn yũ rãamã n zarb, ya ned sẽn da be alhaal sõng zugu, tɩ rãama yɩ sabab n teem-a, a leb n wilga hɩkma ning sẽn be rãama harengã pʋgẽ.

Download
Ecrire un commentaire au responsable de la page

Categories: