भूकम्प र विपत्तिहरू

विशेषता

यस आडियोमा भूकम्प र दैवी विपदाहरूको वर्णन र त्यसका कारण एवं त्यसबाट बाँच्ने उपायको वर्णन कुरआन र हदीसको प्रकाशमा गरिएको छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ