Aqiidaa sirraawaafii faallaasaa

ibsa gabaabaa.

Kitaabni kun aqiidaa qulqulluu muslimaa tan qur’aanaa fii hadiisarraa burqite nama barsiisa.

yaanni kee nu barbaachisa.