barnoota hajjiifi umraa kutaa12ffaa.

barnoota hajjiifi umraa kutaa12ffaa.

ibsa gabaabaa.

kun barnoota hajjiifii umraa kutaa 12ffaadha. sagantaa kana keessatti waayee xawaafa saiyii umraadhaattu ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: