barnoota hajjiifi umraa kutaa12ffaa.

barnoota hajjiifi umraa kutaa12ffaa.

ibsa gabaabaa.

kun barnoota hajjiifii umraa kutaa 12ffaadha. sagantaa kana keessatti waayee xawaafa saiyii umraadhaattu ibsame.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.