sahaabaa nabii jaalachuun iimaanarraayi 4

sahaabaa nabii jaalachuun iimaanarraayi 4

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni waayee jaalti sahaabaa nabii muslima hundarratti dirqama tahuu, iimaannarraa tahuu ibsa. namni isaan keessaa tokkollee jibbe islaamummarraa ala tahuu isaati ibsa. kutaa 9 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: